Zasady rekrutacji do SP

 

 
ZASADY rekrutacji 

do Szkoły Podstawowej Małe Morze im. Macieja Płażyńskiego w Pucku 

Nabór uczniów na rok szkolny 2018/2019 

 

termin rekrutacji: 2 marca 2018 do 20 czerwca 2018 

 

Przyjmujemy wnioski  o przyjęcie do szkoły do klas: 


pierwszej, drugiej, trzeciej, piątej i szóstej.
 

 

Warunki przyjęcia do Szkoły Podstawowej:

 

1. O przyjęciu do szkoły decyduje:

a. wiek dziecka; do klasy 1 przyjmowane są dzieci urodzone w roku  2011,

b. kolejność zgłoszeń (przy czym pierwszeństwo mają dzieci uczęszczające do Niepublicznego Przedszkola Małe Morze w Pucku w roku szkolnym 2017-2018 oraz rodzeństwo naszych aktualnych uczniów),

c. kompletność dokumentacji wymaganej do rekrutacji,

d. podpisanie umowy na świadczenie usług edukacyjnych na okres 8 lat - I i II etap edukacji,

d. wpłata wpisowego w wysokości 300 zł w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy
(w przypadku rezygnacji wpisowe nie podlega zwrotowi) na podany rachunek bankowy:

Nr rachunku: 02 1160 2202 0002 0986 9968
Właściciel rachunku: POZYTYWNE INICJATYWY- EDUKACJA sp. z o. o.

Tytuł przelewu: Wpisowe SP Nazwisko  i Imię Kandydata

2. Dokumenty wymagane do przeprowadzenia procesu rekrutacji:
- wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły,
- kompletnie i rzetelnie wypełniony kwestionariusz ankiety dla rodziców,

- kopia aktu urodzenia,

- dokument potwierdzający ukończenie obowiązkowego rocznego przygotowania

przedszkolnego (w przypadku rekrutacji do klasy 1),
- dwa zdjęcia legitymacyjne.

3. Liczebność klas: 16 uczniów (w uzasadnionych przypadkach + 1 uczeń).

4. W roku szkolnym 2018/2019 planowane jest utworzenie dwóch klas 1 (minimalna liczba uczniów w każdym oddziale to 12 osób) .

5. W roku szkolnym 2018/2019 nie planuje się utworzenia nowych oddziałów na poziomie klas 2,3,5 oraz 6. Rekrutacja odbywa się w ramach wolnych miejsc w funkcjonujących oddziałach. O przyjęciu do tych oddziałów decyduje wykaz ocen semestralnych uzyskanych w bieżącym roku szkolnym oraz wyniki uzyskane na świadectwie w roku szkolnym 2016/2017.

6. Nauka w Szkole Podstawowej "Małe Morze" im. Macieja Płażyńskiego jest odpłatna.
Rodzice zobowiązani są do:
a. podpisania umowy o świadczenie usług edukacyjnych,

b. terminowego uiszczenia opłat wynikających z umowy,

c. zakup niezbędnych materiałów np. podręcznik do religii, ćwiczeń przedmiotowych, przyborów szkolnych itp.,

d. zakupu mundurka szkolnego.

7. O przyjęciu ucznia do szkoły decyduje dyrektor szkoły.

8. Dyrektor ustala listę uczniów klasy 1.

9. Dyrektor może nie przyjąć ucznia do szkoły, jeśli nie jest w stanie zapewnić odpowiednich warunków opieki i nauczania.

10. Dyrektor decyduje o przydziale ucznia do danego oddziału biorąc pod uwagę strukturę zespołu klasowego oraz warunki organizacyjne szkoły.

11. Miesięczne czesne wynosi 300 zł i obejmuje: podstawę programową, opiekę logopedyczną, opiekę psychologa, 3 godziny języka angielskiego w klasach 1-3 oraz 4-5 godzin j. angielskiego w klasach 4-8, naukę j. niemieckiego w klasach 4-8, pobyt w świetlicy w godzinach porannych od godz. 7:00 i popołudniowych do godz. 17:00.

12. Miesięczne czesne płatne jest od września 2018 r. do sierpnia ostatniego roku nauki
w szkole, także w miesiącach wakacyjnych.

13. W przypadku wolnych miejsc nabór uzupełniający trwa przez cały rok i dokonuje go dyrektor.

14. O przyjęciu dziecka Rodzice zostaną poinformowani osobiście, zaproszeni na podpisanie umowy z dyrektorem szkoły, a ostateczna lista zostanie podana po zakończeniu rekrutacji.

15. Dokumenty należy składać w siedzibie Szkoły Podstawowej Małe Morze im. Macieja Płażyńskiego w Pucku, przy ul. Nowy Świat 10 w godzinach od 8:00 do 16:00, od poniedziałku do piątku.

 

Na wszelkie pytania odpowie sekretarz szkoły p. Anna Kamińska pod nr tel.: 609 325 209

 

 

 Serdecznie zapraszamy 

 

 

 

 

 Założyciel szkoły:
Pozytywne Inicjatywy

E-DZIENNIK


ZASTĘPSTWA