Zasady rekrutacji do SP

 

 
ZASADY rekrutacji
do Szkoły Podstawowej Małe Morze im. ks. Jana Kaczkowskiego w Pucku
 
Nabór uczniów na rok szkolny 2019/2020
termin rekrutacji: 19 marca 2019 do 14 czerwca 2019
Przyjmujemy wnioski  o przyjęcie do szkoły do klas:
pierwszej, drugiej, trzeciej, szóstej, siódmej i ósmej.
 
Warunki przyjęcia do Szkoły Podstawowej:
 
1. O przyjęciu do szkoły decyduje:
a. wiek dziecka; do klasy 1 przyjmowane są dzieci urodzone w roku  2012,
b. kolejność zgłoszeń (przy czym pierwszeństwo mają dzieci uczęszczające do Niepublicznego Przedszkola Małe Morze w Pucku w roku szkolnym 2018/2019 oraz rodzeństwo naszych aktualnych uczniów),
c. kompletność dokumentacji wymaganej do rekrutacji,
d. podpisanie umowy na świadczenie usług edukacyjnych na okres 8 lat - I i II etap edukacji,
d. wpłata wpisowego w wysokości 300 zł w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy
(w przypadku rezygnacji wpisowe nie podlega zwrotowi) na podany rachunek bankowy:
Nr rachunku: 02 1160 2202 0002 0986 9968
Właściciel rachunku: POZYTYWNE INICJATYWY- EDUKACJA sp. z o. o.
Tytuł przelewu: Wpisowe SP Nazwisko  i imię Kandydata
2. Dokumenty wymagane do przeprowadzenia procesu rekrutacji:
- wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły,
- wypełniony kwestionariusz ankiety dla rodziców,
- kopia aktu urodzenia,
- dokument potwierdzający ukończenie obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego 
(w przypadku rekrutacji do klasy 1),
- dwa zdjęcia legitymacyjne.
3. Liczebność klas 16 uczniów (w uzasadnionych przypadkach + 1 uczeń).
4. W roku szkolnym 2019/2020 planowane jest utworzenie jednej klasy 1
5. W roku szkolnym 2019/2020 nie planuje się utworzenia nowych oddziałów na poziomie klas 2, 3, 6, 7 oraz 8. Rekrutacja uzupełniająca odbywa się w ramach wolnych miejsc
w funkcjonujących oddziałach. O przyjęciu do tych oddziałów decyduje wykaz ocen semestralnych uzyskanych w bieżącym roku szkolnym oraz wyniki uzyskane na świadectwie w roku szkolnym 2017/2018. W roku szkolnym 2019/2020 nie prowadzi się naboru uzupełniającego do klas 4 i 5.
6. Nauka w Szkole Podstawowej "Małe Morze" jest odpłatna.
Rodzice zobowiązani są do:
a. podpisania umowy o świadczenie usług edukacyjnych,
b. terminowego uiszczenia opłat wynikających z umowy,
c. zakup niezbędnych materiałów, przyborów szkolnych oraz mundurka szkolnego,
7. O przyjęciu ucznia do szkoły decyduje dyrektor szkoły.
8. Dyrektor ustala listę uczniów klasy 1.
9. Dyrektor może nie przyjąć ucznia do szkoły, jeśli nie jest w stanie zapewnić odpowiednich warunków opieki i nauczania.
10. Dyrektor decyduje o przydziale ucznia do danego oddziału biorąc pod uwagę strukturę zespołu klasowego oraz warunki organizacyjne szkoły.
11. Miesięczne czesne wynosi 300 zł i obejmuje: podstawę programową, opiekę logopedyczną, opiekę psychologa lub pedagoga, 3 godziny języka angielskiego w klasach 1-3 oraz 4-5 godzin j. angielskiego w klasach 4-8, naukę j. niemieckiego w klasach 4-8, pobyt w świetlicy w godzinach porannych od godz. 7:00 i popołudniowych do godz. 17:00.
W przypadku zapisania dziecka na j. kaszubski czesne ulega obniżeniu i wynosi 200 zł.
Rodzeństwu obecnych uczniów Szkoły Podstawowej Małe Morze w Pucku przysługuje zniżka na usługi edukacyjne w wysokości 20%.
Uwaga: zniżki nie sumują się.
12. Miesięczne czesne płatne jest od września 2019 r. do sierpnia ostatniego roku nauki
w szkole, także w miesiącach wakacyjnych.
13. W przypadku wolnych miejsc nabór uzupełniający trwa przez cały rok i dokonuje go dyrektor.
14. O przyjęciu dziecka Rodzice zostaną poinformowani osobiście, zaproszeni na podpisanie umowy z dyrektorem szkoły, a ostateczna lista zostanie podana po zakończeniu rekrutacji.
15. Dokumenty należy składać w siedzibie Szkoły Podstawowej Małe Morze w Pucku, przy
ul. Przebendowskiego 12 w godzinach od 8:00 do 15:30, od poniedziałku do piątku.
 
Na wszelkie pytania odpowie dyrektor Katarzyna Tabor – Brzezińska  pod nr tel. 501 506 033
lub sekretarz szkoły p. Anna Kamińska pod nr tel.: 609 325 209
 
 

 

 

 

 

 

 

 Założyciel szkoły:
Pozytywne Inicjatywy

E-DZIENNIK


ZASTĘPSTWA