Zasady rekrutacji do SP

 

ZASADY rekrutacji
do Szkoły Podstawowej Małe Morze im. Macieja Płażyńskiego w Pucku
 
Nabór uczniów na rok szkolny 2017/2018 trwa do rozpoczęcia nowego roku szkolnego.
Przyjmujemy wnioski  o przyjęcie do szkoły - ze względu na wolne miejsca do klas:
pierwszej, drugiej, czwartej, piątej, szóstej i siódmej.
 
Warunki przyjęcia do Szkoły Podstawowej:
1. O przyjęciu do szkoły decyduje:
a. wiek dziecka; do klasy I przyjmowane są dzieci urodzone w roku 2010 i  2011
b. kolejność zgłoszeń (przy czym pierwszeństwo mają dzieci uczęszczające do Niepublicznego Przedszkola Małe Morze w Pucku w roku szkolnym 2016-2017 oraz rodzeństwo naszych aktualnych uczniów)
c. kompletność dokumentacji wymaganej do rekrutacji;
d. podpisanie umowy na świadczenie usług edukacyjnych na okres 8 lat - I i II etap edukacji
d. wpłata wpisowego w wysokości 300 zł w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy (w przypadku rezygnacji wpisowe nie podlega zwrotowi) na podany rachunek bankowy:
Nr rachunku: 02 1160 2202 0002 0986 9968
Właściciel rachunku: POZYTYWNE INICJATYWY- EDUKACJA sp. z o. o.
Tytuł przelewu: Wpisowe SP Nazwisko  i Imię Kandydata
2. Dokumenty wymagane do przeprowadzenia procesu rekrutacji:
- wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły,
- kompletnie i rzetelnie wypełniony kwestionariusz ankiety dla rodziców
- kopia aktu urodzenia,
- dokument potwierdzający ukończenie obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego
- dwa zdjęcie legitymacyjne
3. Liczebność klas 16 uczniów (w uzasadnionych przypadkach + 1 uczeń).
4. W roku szkolnym 2017/2018 będzie utworzona jedna klasa I.
5. Nauka w Szkole Podstawowej "Małe Morze" im. Macieja Płażyńskiego jest odpłatna.
Rodzice zobowiązani są do:
a. podpisania umowy o świadczenie usług edukacyjnych;
b. terminowego uiszczenia opłat wynikających z umowy;
c. zakup niezbędnych materiałów np. podręcznik do religii, ćwiczeń przedmiotowych, przyborów szkolnych itp.
d. zakupu mundurka szkolnego;
6. O przyjęciu ucznia do szkoły decyduje dyrektor szkoły.
7. Dyrektor ustala listę uczniów klasy 1
8. Dyrektor może nie przyjąć ucznia do szkoły, jeśli szkoła nie jest w stanie zapewnić odpowiednich warunków opieki i nauczania.
9. Dyrektor decyduje o przydziale ucznia do danego oddziału biorąc pod uwagę strukturę zespołu klasowego oraz warunki organizacyjne szkoły.
10. Miesięczne czesne wynosi 300 zł i obejmuje: podstawę programową, opiekę logopedyczną, opiekę psychologa, żeglarstwo w ramach godzin wychowania fizycznego, 3 godziny języka angielskiego w klasach 1-3 oraz 4-5 godzin j. angielskiego w klasach 4-6, naukę j. niemieckiego w klasach 4-6, pobyt w świetlicy w godzinach porannych od 7:00 i popołudniowych do 17:00
11. Miesięczne czesne płatne jest od września 2017 do sierpnia ostatniego roku nauki ucznia w szkole, także w miesiące wakacyjne.
12. W przypadku wolnych miejsc nabór uzupełniający trwa przez cały rok i dokonuje go dyrektor szkoły.
13. O przyjęciu dziecka Rodzice zostaną powiadomieni osobiście, zaproszeni na podpisanie umowy z dyrektorem szkoły, a ostateczna lista podana zostanie w połowie czerwca 2017 r.
 
Dokumenty należy składać w siedzibie Szkoły Podstawowej Małe Morze im. Macieja Płażyńskiego w Pucku, przy ul. Nowy Świat 10 w godzinach od 8:00 do 16:00 od poniedziałku do piątku .
 
Na wszelkie pytania odpowie dyrektor Małgorzata Parylak pod nr tel.: 698 685 134 lub sekretarz szkoły Anna Kamińska pod nr tel.: 609 325 209
Serdecznie Zapraszamy :)

 

 Założyciel szkoły:
Pozytywne Inicjatywy

E-DZIENNIK


ZASTĘPSTWA